ประภาภรณ์ เหล่าภักดี
ควบคุมการผลิตอย่างเคร่งครัดตามกำหนดที่ต้องจัดส่ง!

ฝ่ายวางแผนการผลิต

ประภาภรณ์ เหล่าภักดี