นุชจรีย์ วิเศษยา
หาลูกค้าต่างประเทศให้ได้!

ฝ่ายขาย

นุชจรีย์ วิเศษยา

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
อยากนำทักษะด้านการเจราจาต่อรองและการดูแลลูกค้านำมาใช้งานและในตอนนั้นSeihatsu ก็เป็นบริษัทใหม่เลยอยากเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
รับ Order จากลูกค้าและ Support ลูกค้าเกี่ยวกับข้อร้องเรียนต่างๆตามที่ลูกค้าตอ้งการ จัดทำPacking standards ของชิ้นงาน
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
พยายามปรับปรุงและพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้นไป
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
ทำงานมา 4 ปี มีความรู้สึกดีใจและประทับใจในฝ่ายบริหารค่ะ ที่ทำให้บริษัทโตได้อย่างรวดเร็ว
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
บริษัทเรามีนโยบายที่ดีเกี่ยวกับสุภาพสตรีเพราะสามารถลาคลอดบุตรและลาเพื่อดูแลบุตรได้เมื่อเจ็บป่วย
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากใหบริษัทเติบโต และมีเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการทำงานให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น