จิรวดี โพธิ์ทอง
เรียนรู้กฎหมายแรงงานให้มากขึ้นเพื่อนำมาใช้กับบริษัท!

ฝ่ายบุคคล

จิรวดี โพธิ์ทอง

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
เพราะเห็นว่าSeihatsu เป็นบริษัทที่เปิดใหม่ในไทย จึงอยากจะนำความรู้ความสามารถที่ตนมีมาช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
งานที่ทำอยู่เป็นฝ่ายบุคคล มีหน้าที่คำนวณค่าจ้างเงินเดือน ดูแลเรื่องสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงานคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆแก่พนักงาน
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
เป็นพนักงานที่ดีมีจรรยาบรรณของฝ่ายบุคคลในการทำงาน และใช้ความรู้ความสามารถมาพัฒนาองค์การ
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา 2 ปีรู้สึกว่าบริษัทมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ขึ้น
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
สภาพแวดล้อมในการทำงานง่ายต่อสุขภาพสตรี เนื่องจากบริษัทจัดห้องน้ำให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ ซึ่งพนักงานที่มีครรภ์ก็สามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวก เนื่องจากระยะทางไม่ห่างกันมาก
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
อยากให้บริษัทเติบโตขึ้นมีความมั่นคง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงในคุณภาพชีวิตพนักงาน