แนะนำบริษัท แนะนำบริษัท

精気溌剌

นโยบายการบริหารงาน และหลักการการดำเนินงาน

นโยบายการบริหารงาน
 • ความพึงพอใจของลูกค้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง
 • ปลูกฝังและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและขยายผลตอบแทนอย่างตรงไปตรงมา
 • มุ่งมั่นที่จะพัฒนานวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยั้ง
 • ให้ความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคม
  ข้าพเจ้าจะ
 • เราสัญญากับลูกค้าว่าจะให้ความสำคัญด้านคุณภาพก่อนเป็นอันดับแรก
 • ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วที่เหนือความคาดหมายและทำจนถึงที่สุดด้วยหลักการ PDCA
 • คิดว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นจริงได้โดยไม่พูดถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำได้
 • มีอุดมคติที่พยายามค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • คิดจากมุมมองของอีกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่เคารพซึ่งกันและกัน
 • ตระหนักในการสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจ
 • รวม SEIHATSU เป็นหนึ่งเดียว สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
หลักการดำเนินงาน
หลักการดำเนินงาน
  ข้าพเจ้าจะ
 • เราสัญญากับลูกค้าว่าจะให้ความสำคัญด้านคุณภาพก่อนเป็นอันดับแรก
 • ตัดสินใจด้วยความรวดเร็วที่เหนือความคาดหมายและทำจนถึงที่สุดด้วยหลักการ PDCA
 • คิดว่าทำอย่างไรจึงจะทำให้เป็นจริงได้โดยไม่พูดถึงเหตุผลที่ไม่สามารถทำได้
 • มีอุดมคติที่พยายามค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตรงจุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
 • ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องและปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน
 • คิดจากมุมมองของอีกฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์แห่งความไว้วางใจที่เคารพซึ่งกันและกัน
 • ตระหนักในการสื่อสารเข้าใจซึ่งกันและกัน ทำให้เกิดแรงจูงใจ
 • รวม SEIHATSU เป็นหนึ่งเดียว สนับสนุนการเติบโตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลร่วมกัน มีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม・การจัดซื้อ・การรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม

พวกเราบริษัท Seihatsu จะช่วยเหลือสังคมโดยเน้นเป้าหมายไปที่การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในพื้นที่การอยู่ร่วมกับสังคมและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั่วโลก

・ส่งเสริมกิจกรรมความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) หรือการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
・ปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขตามข้อเรียกร้อง ข้อบังคับต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด
・ลดการใช้พลังงาน, ทรัพยากร และภาระด้านสิ่งแวดล้อมในการผลิต ไปพร้อม ๆ กับการพยายามลดของเสียในพื้นที่และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
・ด้วยนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เราจะส่งเสริมการทำธุรกิจกับบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
・ตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายด้วยมาตรการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมนั้นจะมีการตรวจสอบและพยายามปรับปรุงคุณภาพของกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายการจัดซื้อ

พวกเราบริษัท Seihatsu จะส่งเสริมกิจกรรมการจัดซื้อด้วยความเอาใจใส่ต่อ CSR และรับผิดชอบต่อ Supply Chain กับ Supplier

・ค้าขายอย่างยุติธรรม เท่าเทียมกันทุก Supplier และมุ่งมั่นเพื่อการทำธุรกิจอย่างยุติธรรม สร้างความร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความสัมพันธ์ที่เติบโตและพัฒนาร่วมกันระหว่างประเทศในระยะยาว
・ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและรักษาความลับ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ
・ส่งเสริมกิจกรรมการจัดซื้อที่คำนึงถึง CSR (Corporate Social Responsibility) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การปฏิบัติตาม, คุณภาพ, ความปลอดภัย, อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, การรักษาข้อมูล, ทำการค้าอย่างยุติธรรม, มีจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ และเคารพสิทธิมนุษยชน

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

พวกเราบริษัท Seihatsu ถือว่าการจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสมเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต ปกป้องข้อมูลจากการคุกคามต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะรักษาและพัฒนาด้านความปลอดภัย

・มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อเป้าหมายในการปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศและบรรทัดฐานอื่น ๆ อย่างเคร่งครัด เราจะแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลระบบสารสนเทศของบริษัทและสร้างระบบการจัดการที่สามารถใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยได้ทันที
・ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลเพื่อป้องกันอุบัติเหตุล่วงหน้า เช่น การควบคุมการเข้าถึงข้อมูลและระบบสารสนเทศ
・จัดอบรมและให้การศึกษาด้านความปลอดภัยของข้อมูลแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินสารสนเทศสามารถดำเนินงานได้ด้วยความรู้ด้านสารสนเทศ

สารจากท่านประธาน

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2502 และได้ศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่องในฐานะผู้ผลิตอะไหล่ที่สนับสนุนการผลิตและพัฒนาสินค้าของประเทศญี่ปุ่น

ปัจจุบันมีโรงงานผลิตจำนวน 5 โรงงาน ซึ่งตั้งอยู่ในโตเกียว นางะโนะ ชิซุโอกะ ซะงะ และนิคมอมตะนครในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพ มีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ

ชื่อบริษัท SEIHATSU คือการที่พนักงานแต่ละคนมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและมีพลังงาน บริษัทที่เต็มไปด้วยจิตวิญญาณเหล่านี้คือความปรารถนาที่คาดหวังไว้เมื่อตอนก่อตั้งบริษัท สิ่งที่สำคัญในความปรารถนาของการก่อตั้งบริษัทนี้
คือการศึกษาค้นคว้าในนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เพื่อที่จะสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กับลูกค้า เราจะอุทิศตนด้วยความสามารถทั้งหมดที่มี และจะทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าไร
เราจะดำเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาโดยมีเป้าหมายในการเป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนสืบต่อไป

ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท
kazuki ota

ข้อมูลบริษัท

ชื่อบริษัท
SEIHATSU SPRING.CO.LTD
สำนักงานใหญ่และโรงงาน
〒144-0056 Tōkyōto ōtaku Nishirokugō 4-33-5MAP
โรงงานนางาโนะ
〒381-3201 411 Hidaka Nakajo Nagano City Nagano Prefecture 381-3201MAP
โรงงานนางาโนะ ที่2
〒381-3302 Nagano Prefecture Kamiminochi-gun Ogawa-mura Takafu 3494MAP
โรงงานชิซุโอกะ
〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208MAP
โรงงาน Kyushu (SEIHATSU KYUSHU.co.ltd)
〒842-0103 Saga ken kanzakigun’yoshinogarichō ōmagari 4550 – 51MAP
SEIHATSU
(THAILAND) CO., LTD.
700/948 Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate (Phase 9)
T. Nongkakha, A. Phanthong,Chonburi 20160 MAP
วันที่ก่อตั้งบริษัท
เปิดกิจการ 2 พฤศจิกายน 2502
จัดตั้งบริษัท 12 พฤศจิกายน 2503
เงินจดทะเบียน
10ล้านเยน
ยอดขาย
830 ล้านเยน สิ้นปี 2021 รวมถึงฐานในต่างประเทศ
จำนวนพนักงาน
396 คน ปี2021 ในประเทศ235 ต่างประเทศ161
ผู้แทนบริษัท
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
ผู้แทนกรรมการและประธานบริษัท kazuki ota
MIZUHO BANK
SMBC BANK
KIRABOSHI BANK
ขอบข่ายธุรกิจ
① ผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ ชิ้นส่วนโลหะ สปริงโลหะ โลหะปั้มขึ้นรูป สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
② ประกอบและแปรรูปชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
③ ผลิตแม่พิมพ์ รวมถึงการออกแบบและประกอบชิ้นส่วนแม่พิมพ์
คู่ค้าทางธุกิจรายใหญ่
ICHIKOH INDUSTRIES, LTD. Koito Manufacturing Co., Ltd. FUJIFILM Business Innovation Corp., mitsui kinzoku act Co., Ltd. Ricoh Co., Ltd Valeo Co., Ltd
ยอดขายสุทธิ
ยอดขายสุทธิ

ประวัติความเป็นมา

1959.02
Mr.ota satoshi ก่อตั้งบริษัท OTA HATSUJO ที่ Ota-ku, Tokyo center
1960.12
จากการบริหารส่วนบุคคลได้จัดโครงสร้างใหม่เป็นบริษัท SEIHATSU SPRING และ Mr.Ota Satoshi เข้าดำรงตำแหน่งประธานและผู้แทนกรรมการ
1967.01
สำนักงานใหญ่และโรงงานย้ายสถานที่มาอยู่ในสถานที่ปัจจุบัน
1970.03
ก่อสร้างโรงงานนากาโนะที่เมืองนากาโนะ
1977.11
ติดตั้งเตาปฏิกรณ์ให้กับโรงงานสำนักงานใหญ่และจัดตั้งระบบการผลิตแบบเดียวกันกับสปริงแผ่นบาง
1980.05
เพิ่มเงินทุนเป็น 10 ล้านเยน
1988.02
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก บริษัท ฟูจิ-ซีร็อกซ์ จำกัด
1994.06
ก่อสร้างโรงงานชิซุโอกะที่จังหวัดชิซุโอกะ
1994.06
Mr.Ota Tomo ดำรงตำแหน่งประธานบริหาร และ Mr.Ota Terumoto ดำรงตำแหน่งประธานและผู้แทนกรรมการ
1995.05
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Ichikoh Kogyo Co., Ltd.
2000.04
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO9001
2000.05
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก Panasonic Group
2003.01
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
2005.01
ก่อตั้งโรงงานนากาโนะแห่งที่2 ที่จังหวัดนากาโนะ
2007.06
จัดตั้ง บริษัท ในเครือ Kyushu Co. , Ltd
2008.03
การก่อสร้างสำนักงานใหญ่ บริษัท Precise Kyushu Corporation ในจังหวัด Saga
(อุทยานอุตสาหกรรมตะวันออกของจังหวัด Saga)
2010.12
ก่อตั้งบริษัท SEIHATSU ประเทศไทย
2011.03
ก่อสร้างบริษัท SEIHATSU ประเทศไทยที่นิคมอุสตสาหกรรมอมตะนครเฟส 8
2011.04
ได้รับการรับรองว่าเป็นพันธมิตรชั้นนำ จากบริษัท ฟูจิซีรอกซ์ จำกัด
2015.04
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ของ SEIHATSU ประเทศไทย.
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 9 ย้ายจากโรงงานเดิม
2015.09
ย้ายจากโรงงานเดิมสำนักงานใหญ่มาสร้างโรงงาน Shizuoka ในเมือง Shizuoka
2016.11
บริษัท SEIHATSU ประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ TS16949
2017.06
Mr.Ota Kazuki ดำรงตำแหน่งประธานบริษัท และ Mr.Ota Terufumi ดำรงตำแหน่งประธานบริหารสูงสุด
2018.09
บริษัท SEIHATSU ประเทศไทย ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ IATF16949

แนะนำโรงงาน

JAPAN
JAPAN
JAPAN
 • สำนักงานใหญ่และโรงงานใหญ่
  สำนักงานใหญ่และโรงงานใหญ่

  〒144-0056 Tōkyōt oōtaku Nishirokugō 4-33-5

  MAP

  TEL:03-3733-4681
  FAX:03-3735-1087

 • โรงงานนางาโนะ
  โรงงานนางาโนะ

  〒381-3201 411 Hidaka Nakajo Nagano City Nagano Prefecture

  MAP

  TEL:026-267-2116
  FAX:026-267-2118

 • โรงงานนางาโนะที่2
  โรงงานนางาโนะที่2

  〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208

  MAP

  TEL・FAX:026-269-2235

 • โรงงานชิซูโอกะ
  โรงงานชิซูโอกะ

  〒424-0065 Shizuoka city Shizuoka city Shimizu-ku Nagasaki 208

  MAP

  TEL:054-348-2202
  FAX:054-348-2422

 • สำนักงงานใหญ่คิวชู
  สำนักงงานใหญ่คิวชู

  〒842-0103 Saga ken kanzakigun’yoshinogarichō ōmagari 4550 – 51

  MAP

  TEL:0952-51-1230
  FAX : 0952-51-1233

THAILAND
THAILAND
THAILAND
 • SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.
  SEIHATSU (THAILAND) CO., LTD.

  700/948 Moo 3 Amata Nakorn Industrial Estate (Phase 9)
  T. Nongkakha, A. Phanthong,Chonburi 20160

  MAP