ธนพร แสงใสแก้ว
อยากสร้างสถานที่ทำงานที่พนักงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกสบาย!

ฝ่ายบุคคล

ธนพร แสงใสแก้ว

เพราะเหตุใดจึงอยากเข้ามาทำงานที่บริษัทSeihatsu?
อยากนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่มี มาพัฒนาบริษัทตามนโยบายและเป้าหมายที่วางไว้
กรุณาอธิบายเนื้อหางานที่ทำอยู่ในปัจจุบันให้ฟังได้ไหม?
มีหน้าที่สรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามเป้าหมายที่กำหนดดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการอบรมประจำปีเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานของพนักงาน
มีเป้าหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างไรเกี่ยวกับงานที่ทำอยู่ในตอนนี้?
ดำเนินการสรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรระบบในองค์การให้ดียิ่งขึ้นไป
จากที่ทำงานมาเป็นเวลา....ปี รู้สึกว่าการทำงานมีการพัฒนาขึ้นหรือไม่?
จากที่ทำงานมา 6 เดือนรู้สึกว่าตนเองมีการพัฒนาขึ้นเพราะได้เพิ่มความรู้ของงานอยู่เสมอตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้น
ในฐานะที่เป็นผู้ผลิต คิดว่าสภาพแวดล้อมภายในโรงงานง่ายต่อการทำงานของสุภาพสตรีหรือไม่?
สุภาพสตรีสามารถทำงานได้ในระหว่างที่ตั้งครรภ์และสามารถลาคลอดได้
กรุณาบอกสิ่งที่อยากจะทำที่ SEIHATSU ต่อจากนี้
เพิ่มทักษะและหลักจิตวิทยาในการสรรหาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น